بازدید خیر گرانقدر سید مرتضی ابطحی و هیئت همراه از مجموعه بیماران خاص استان کرمان

.

بازدید خیر گرانقدر سید مرتضی ابطحی و هیئت همراه از مجموعه بیماران خاص استان کرمان

 

 

بازدید خیر گرانقدر سید مرتضی ابطحی و هیئت همراه از مجموعه بیماران خاص استان کرمان