بازدید دبیر ستاد فناوری های پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی معاونت علمی ریاست جمهوری و هیات همراه از مجموعه بیماران خاص استان کرمان

.

بازدید دبیر ستاد فناوری های پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی معاونت علمی ریاست جمهوری و هیات همراه از مجموعه بیماران خاص استان کرمان

 

 

بازدید دبیر ستاد فناوری های پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی معاونت علمی ریاست جمهوری و هیات همراه از مجموعه بیماران خاص استان کرمان