بازدید دکتر فارسی نژاد سرپرست مرکز جامع سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی

.

بازدید دکتر فارسی نژاد سرپرست مرکز جامع سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی

 

بازدی دکتر علیرضا فارسی نژاد سرپرست مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی کرمان