بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از مجموعه بیماران خاص کرمان

.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از مجموعه بیماران خاص کرمان

بازدید معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از مجموعه بیماران خاص استان کرمان