پنجشنبه و یاد و خاطره گذشتگان - مرحوم حاج اکبر نخعی

.

پنجشنبه و یاد و خاطره گذشتگان - مرحوم حاج اکبر نخعی

 

 

 

پنج‌شنبه ای دیگر…

* *خیر گرانقدر ،زنده یاد حاج اکبر نخعی **

نام نیکی گر بماند زآدمی
به کزو ماند سرای زرنگار
نیک و بدت بماند تا یوم حشر باقی
در این مدار چرخد اوراق دفتر ما

و امروز پنجشنبه ای دیگرست

و دلخوشند به این پنجشنبه ها

آنان که روزی بودند

و امروز تنها خاطره‌اند در ذهن

حسرتی بزرگ بر دل

و تصویری در قاب

شادی روح درگذشتگان، فاتحه و صلوات